Dorset Horn and Poll Dorset Sheep Breeder's Association

tel: 01305 262126
fax: 01305 262126

email: dorsetsheep@xlnmail.com

Virtual Show 2020

Class 1 - Best Ewe Lamb

Class 1.1
Class 1.10
Class 1.11
Class 1.12
Class 1.13
Class 1.14
Class 1.15
Class 1.16
Class 1.17
Class 1.18
Class 1.19
Class 1.2
Class 1.20
Class 1.21
Class 1.22
Class 1.3
Class 1.4
Class 1.5
Class 1.6
Class 1.7
Class 1.8
Class 1.9


Class 2 - Best Shearling Ewe

Class 2.1
Class 2.10
Class 2.11
Class 2.12
Class 2.13
Class 2.14
Class 2.15
Class 2.16
Class 2.17
Class 2.18
Class 2.19
Class 2.2
Class 2.20
Class 2.21
Class 2.3
Class 2.4
Class 2.5
Class 2.6
Class 2.7
Class 2.8
Class 2.9


Class 3 - Best Ewe within Signet

Class 3.1
Class 3.2


Class 4 - Best Progeny Group

Class 4.1
Class 4.2
Class 4.3


Class 5 - Best Ram within Signet

Class 5.1
Class 5.2
Class 5.3


Class 6 - Best Horn Ram Lamb

Class 6.1
Class 6.2
Class 6.3
Class 6.4
Class 6.5
Class 6.6
Class 6.7


Class 7 - Best Poll Ram Lamb

Class 7.1
Class 7.10
Class 7.11
Class 7.12
Class 7.13
Class 7.2
Class 7.3
Class 7.4
Class 7.5
Class 7.6
Class 7.7
Class 7.8
Class 7.9


Class 8 - Best Shearling Horn Ram

Class 8.1
Class 8.2
Class 8.3
Class 8.4


Class 9 - Best Shearling Poll Ram

Class 9.1
Class 9.10
Class 9.2
Class 9.3
Class 9.4
Class 9.5
Class 9.6
Class 9.7
Class 9.8
Class 9.9


Class 10 - Best Aged Ewe

Class 10.1
Class 10.10
Class 10.12
Class 10.13
Class 10.14
Class 10.15
Class 10.16
Class 10.17
Class 10.18
Class 10.19
Class 10.2
Class 10.20
Class 10.21
Class 10.22
Class 10.23
Class 10.24
Class 10.3
Class 10.4
Class 10.5
Class 10.6
Class 10.7
Class 10.8
Class 10.9


Class 11 - Best Aged Ram

Class 11.1
Class 11.10
Class 11.2
Class 11.3
Class 11.4
Class 11.5
Class 11.6
Class 11.7
Class 11.8
Class 11.9